Contact Us


ข้อมูลประวัติพอสังเขป

นายนพดล อินทร์ลับ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  64000

Mobile : 0871950769
Email  : krunoph@gmail.com
facebook :  www.facebook.com/krunoph
website :  www.suw.ac.th/krunop
Blog :  https://krunopict.wordpress.com

ประวัติส่วนตัว
ภูมิลำเนาเกิด ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
บิดาชื่อ นายหยวก อินทร์ลับ  มารดาชื่อ นางบุญช่วย อินทร์ลับ (ปัจจุบันเสียชีวิต)  มีพี่น้อง รวม  5  คน
ได้แก่ 1.นายอำนวย อินทร์ลับ   พี่ชายคนโต (ปัจจุบันเสียชีวิต)
2.นายเอนก อินทร์ลับ  พี่ชายคนรอง  (ปัจจุบันเสียชีวิต)
3.นายนพดล อินทร์ลับ (ข้าพเจ้า)
4.นางสวน มีสวน (อินทร์ลับ)  น้องสาวคนที่ 1
5.นางบุญเสริม  พูลดี  (อินทร์ลับ)  น้องสาวคนที่ 2

ประวัติครอบครัว

สมรสกับนางกฤษณา อินทร์ลับ  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 สุโขทัย
มีบุตร  2  คน  คือ

1. นรต.สรวิศ อินทร์ลับ  ปัจจุบันกำลังศึกษา  ชั้นปีที่ 1
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม

2. ด.ญ.หทัยภัทร อินทร์ลับ ปัจจุกำลังศึกษา ชั้น ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี อ.เมือง จ.สุโขทัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต  เอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก
ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์  สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  ปกศ.ชั้น  วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.ศ.5  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.ศ.3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ประถมศึกษาตอนปลาย  ป.7 โรงเรียนบ้านโตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ประถมศึกษาตอนต้น  ป.4  โรงเรียนวัดมุจลินทราราม ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

อุดมการณ์ในการทำงาน

” อ่อนน้อม พร้อมบริการ ยุติธรรม เสมอภาค ซื่อสัตย์ สุจริต มั่นคงต่อครอบครัว รักชาติ ศานาและพระมหากษัตริย์

Advertisements

You're welcome. everyone , from Krunop.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: