บล็อก นักเรียนห้อง 4SMP4


เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  – ชื่อสกุล Blog
1 30869 นาย จิตรภูมิศักดิ์ ชูเที่ยง  http://impeepearthindycub.wordpress.com/
2 30878 นาย เจตนิพัทธ์ บัวนุ่ม  http://jetnipat.wordpress.com/
3 30886 นาย ฉัตรตระกูล บุญขำ  http://dewsokuiiz.wordpress.com/
4 30911 นาย ฐาปนิศร ทองปอน  http://thapanis.wordpress.com/
5 30924 นาย ณัฐพงศ์ชัย กุลอินทร์  ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
6 30935 นาย ณัฐวุฒิ ชัยสุข  http://natawute.wordpress.com/
7 30972 นาย ธนศักดิ์ นิ่มเพ็ง  http://thanasakmessi.wordpress.com/
8 30982 นาย ธีรพงษ์ อินสอน  http://teerapao.wordpress.com/
9 30984 นาย ธีรภัทร์ สาดี  http://fiveteerapat.wordpress.com/
10 30990 นาย นครินทร์ นาคะบุตร  http://nakarinz.wordpress.com/
11 31054 นาย พิพัฒน์พงษ์ พวงทอง   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
12 31079 นาย มนตรี ลือเฟื่อง   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
13 31085 นาย เมธัส แจ้งใจบุญ   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
14 31105 นาย วชิระ ยี่นาง  https://wachiraphettiiz.wordpress.com/
15 31129 นาย วีรภัทร เฉียงตะวัน   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
16 31163 นาย สมาธิ ขวัญเมือง   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
17 31179 นาย สุทธิพันธ์ บุญทวี  http://golf99641.wordpress.com/
18 31191 นาย เสฎฐวุฒิ แสงอบ  http://flukezii.wordpress.com/
19 31192 นาย เสฐียรพงษ์ สุขเพชร  http://mosturismo.wordpress.com/
20 31209 นาย อภิสิทธิ์ แตงจ๊อก   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
21 31212 นาย อลงกรณ์ สุขชุ่ม  http://alongkornz.wordpress.com/
22 32277 นาย ณัฐพงศ์ บัวผัน   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
23 32278 นาย อนุลักษณ์ จีบเพ็ง  http://anulakj009.wordpress.com/
24 33583 นาย กันตธร ยิ้มยวน   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
25 33605 นาย สิธิชัย เหมือนยา  http://beelovesitichai.wordpress.com/
26 30949 นาย ทศม โพธิ์นาค  https://bossthatsama.wordpress.com/
27 31248 นางสาว จุฑามาศ แสงพรม  http://noofahsai.wordpress.com/
28 31255 นางสาว ณัฏฐณิชา การะภักดี  http://nuttanichagracezii.wordpress.com/
29 31282 นางสาว ปิญากร น่วมอิ่ม  http://paraompiyakorn8e88.wordpress.com/
30 31304 นางสาว รัตนพร พึ่งเพี้ย  http://doubledewwwz.wordpress.com/
31 31350 นางสาว อรชนก พันเขียว   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
32 31351 นางสาว อรรัตน์ ปั้นศรี  http://wawoon.wordpress.com/
33 31357 นางสาว อาภัสรา ราตรีพรทิพย์  http://hongyokekiiloveoat4ever.wordpress.com
34 31361 นางสาว อุษณรัศมิ์ รักมาก  http://kaekn.wordpress.com/
35 33616 นางสาว จริญญา ล้วนศักดิ์ศรี   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
36 33627 นางสาว ณัฐธิดา เอมทิม  http://noomilkza.wordpress.com/
37 33631 นางสาว ธนนันท์ แป้นจันทร์  http://nanicksweetdream4ever.wordpress.com/
38 33636 นางสาว นันทชา จันทร์เชื้อ  http://dudadeer.wordpress.com/
39 33639 นางสาว ปราญชลี บุญธรรม   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
40 33641 นางสาว ปวีณา น้อยฉาย  http://paweenamo.wordpress.com/
41 33658 นางสาว วรรณพร สอนทุ่ง  http://kwanglovelove.wordpress.com/
42 33685 นางสาว สุกัญญา ท้วมทอง  http://basslndydotcom.wordpress.com/
43 33686 นางสาว สุดาพร ธูปเอี่ยม   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
44 33687 นางสาว สุธัญญา แพบัว  http://suseed.wordpress.com/
45 33699 นางสาว อทิตยา วงศ์ธนาวิวัฒน์  http://emotionkati.wordpress.com/
46 33130 นางสาว ศิรินภา สุขพลอย  http://kwangalonelove.wordpress.com/
Advertisements
 1. https://olkza.wordpress.com/

  ส่งบล็อคครับอาจารย์

  นายอภิสิทธิ์ แตงจ๊อก เลขที่20 ชั้น4/4ครับ

 2. http://montreeza.wordpress.com/

  นาย มนตรี ลือเฟื่อง ชั้น 4smp4 เลขที่ 12

 3. http://tizasamati.wordpress.com/?p=3&preview=1

  นาย สมาธิ ขวัญเมือง 4/4 เลขที่่ 16

 4. http://mekzaeiei.wordpress.com/

  นาย เมธัส แจ้งใจบุญ 4smp4 เลขที่ 13

 5. น.ส. รัตนพร พึ่งเพี้ย เลขที่ 30 4smp4

  http://doubledewwwz.wordpress.com/

 6. http://smarttyenjoyz.wordpress.com/about/

  นายวีรภัทร เฉียงตะวัน ม.4/4 เลขที่ 15

 7. http://champsomeone.wordpress.com/

  ของผมรับ นายณัฐพงษ์ บัวผัน เลขที่ 22 4/4

 8. http://beelovesitichai.wordpress.com/

  เปลี่ยน บล๊อก ใหม่นะ ครับ อาจารย์

  นายสิธิชัย เหมือนยา เลขที่ 25 4smp4 ครับ

 9. http://beelovesitichai.wordpress.com/
  เปลี่ยน อันครับ อาจาร

  นาย สิธิชัย เหมือนยา 4smp4 ครับ
  เลขที่ 25 ครับ

 10. http://suseed.wordpress.com/

  น.ส.สุธัญญา แพบัว เลขที่ 44 ม.4/4

 11. ใบงานที่2 http://dewsokuiiz.wordpress.com/2011/12/28/homework2/

  นายฉัตรตระกูล บุญขำ เลขที่ 3 ม.4/4

 12. http://wawoon.wordpress.com/

  น.ส อรรัตนร์ ปั้นศรี เลขที่ 32 ม.4/4

 13. http://dewsokuiiz.wordpress.com/

  นาย ฉัตรตระกูล บุญขำ เลขที่ 3 ม.4/4

 14. http://dewsokuiiz.wordpress.com/

  นายฉัตรตระกูล บุญขำ เลขที3 ม.4/4

 15. http://dudadeer.wordpress.com/

  น.ส นันทชา จันทร์เชื้อ เลขที่38 ม.4/4

 16. http://kwanglovelove.wordpress.com/
  นางสาว วรรณพร สอนทุ่ง เลขที่ 41 4smp4

 17. http://dewsokuiiz.wordpress.com/

  นายฉัตรตระกูล บุญขำ เลขที่ 3 ม.4/4

 18. http://jetnipat.wordpress.com/
  นาย เจตนิพัทธ์ บัวนุ่ม เลขที่ 2 ม.4/4

 19. http://teerapao.wordpress.com

  นาย ธีรพงษ์ อินสอน เลขที่8 ม4/4

 20. http://impeepearthindycub.wordpress.com/

  นายจิตรภูมิศักดิ์ ชูเที่ยง เลขที่1 ชั้นม.4/4

 21. http://anulakj009.wordpress.com/
  นาย.อนุลักษณ์ จีบเพ็ง ชั้น 4 smp 4 เลขที่.23

 22. http://flukezii.wordpress.com/

  นายเสฎฐวุฒิ แสงอบ ม.4/4 เลขที่ 18

  ใบงานที่ 2

 23. http://nakarinz.wordpress.com/

  นาย นครินทร์ นาคะบุตร ม.4/4 เลขที่ 10

 24. http://golf99641.wordpress.com/

  นายสุทธิพันธ์ บุญทวี 4SMP4 เลขที่ 17

 25. http://basslndydotcom.wordpress.com อันที่ 1 คร้า อาจารย์ 4/4 เลขที่ 42

 26. http://nanicksweetdream4ever.wordpress.com/

  นางสาว ธนนันท์ แป้นจันทร์ เลขที่ 37 ม.4/4

 27. http://doubledewwwz.wordpress.com/
  ส่งงานค่ะ น.ส.รัตนพร พึ่งเพี้ย เลขที่ 30 ม.4/4

 28. แจ้งนักเรียนคนไหนที่ยังไม่มี URL Blog และยังไม่ได้แจ้งมาที่กระดานนี้ ให้ดำเนินการโดยเร็ว เพื่อประเมินเป็นคะแนนระหว่างภาคเรียนต่อไป ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค.2554 เท่านั้น

 29. http://noofahsai.wordpress.com
  น.ส จุฑามาศ แสงพรม ม.4/4 เลขที 27

 30. http://fiveteerapat.wordpress.com/

  ส่งงาน ครับ ^^

  นายธีรภัทร์ สาดี เลขที่9 4smp4

  (ใบงานที่ 2 ม.4 ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บไซต์)

 31. http://natawute.wordpress.com/

  นาย ณัฐวุฒิ ชัยสุข ม.4/4 เลขที่ 6

 32. http://alongkornz.wordpress.com/

  นาย อลงกรณ์ สุขชุ่ม ม.4/4 เลขที่ 21

  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

You're welcome. everyone , from Krunop.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: