ชุมนุมคอมพิวเตอร์


รายชื่อนักเรียนที่เรียนชุมนุมภาคเรียนที่ 1/2554

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ห้อง

1

ด.ช.ภาณุมาศ  กระหนก ม.2/1

2

ด.ญ.อัมพวา ทัดไทย ม.2/1

3

ด.ช.ดนุพร  พูลสังข์ ม.2/2

4

ด.ช.นพไนย  ดาวดี ม.2/2

5

ด.ช.วศิน  ทับเปลี่ยน ม.2/2

6

ด.ช.อนาวินต์  จันสว่าง ม.2/2

7

ด.ญ.กตัญชลี  พวงมาลัย ม.2/2

8

ด.ญ.กรกนก  สาจักร ม.2/2

9

ด.ญ.ชฎาพร  สิงห์ลอ ม.2/2

10

ด.ญ.ณัชชา  บุญดี ม.2/2

11

ด.ญ.ณัฐวรรณ  แก่นไม้หอม ม.2/2

12

ด.ญ.วรรณวิสา  ครุธฉ่ำ ม.2/2

13

ด.ช.วัช รากร  กองดี ม.2/4

14

ด.ญ.พิชญ์สินี  รักร็ธรรม ม.2/4

15

ด.ญ.วิภาดา  หลำเหม็น ม.2/4

16

ด.ญ.สมหญิง  วุ่นพ่วง ม.2/4

17

ด.ญ.สุพิชญา  ยศจำรัส ม.2/4

18

ด.ญ.สุภาวดี  อยู่ท้วม ม.2/4

19

ด.ญ.อาทิตยา  บัวซ้อน ม.2/4

20

ด.ญ.อิชญา  พุ้มตุ๊บ ม.2/4

21

ด.ช.ทศพล สิกธิ ม.2/5

22

ด.ช.วศินสรรพ์ บุญเช็ด ม.2/5

23

ด.ช.ศุภชัย  โพธิ์เรื่อง ม.2/5

24

ด.ช.สปวีณ์  สุวรรณสา ม.2/5

25

ด.ญ.กฤษติยา  บัวแก้ว ม.2/5

26

ด.ญ.ขวัญชนก  นุชรอด ม.2/5

27

ด.ญ.ธนภรณ์  ศรีช้าง ม.2/5

28

ด.ญ.ศุภนิดา  ทองสว่าง ม.2/5

29

ด.ช.ธนิสร  ธรสินธุ์ ม.2/6

30

ด.ช.ธีรนันท์  วิจิตรกร ม.2/6

31

ด.ช.นลธวัช  เทียนไชย ม.2/6

32

ด.ญ.จิราพร  หมอนคุด ม.2/6

33

ด.ญ.อรอนงค์  คงวิริยะกิจ ม.2/6

34

ด.ช.ขจรศักดิ์อ่ำกร่าง ม.2/8

35

ด.ช.ชยุตม์  สุวรรณศิลป์ ม.2/8

36

ด.ช.ณัฐพงศ์ พ่วงแตง ม.2/8

37

ด.ญ.เบญญาภา  อ่อนสุวรรณ ม.2/8

38

ด.ญ.กาญจนา  สุวรรณศรี ม.2/8

39

ด.ช. วชิรวิชญ์  สมบูรณ์ ม.2/10

40

ด.ช.วรรณวุฒิ  พรมพุก ม.2/10

41

ด.ช.อติวิชต์  สังสิริ ม.2/10

42

ด.ช.กิตติพงศ์  ศรีสุขเจริญผล ม.2/11

43

ด.ช.ณรงค์ศักดิ์  วงศ์คำ ม.2/11

44

ด.ช.ธรรมรักษ์  จันทร์แก็ง ม.2/11

45

ด.ช.วรัท เขียวริด ม.2/11


Advertisements

You're welcome. everyone , from Krunop.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: